.

 

SHEMA ISRAEL, ADONAI ELOHENU, ADONAI ECHAD! DEUT 6:4

 

MATEUS ORIGINAL

(HEBRAICO)

 

הבשורה על פי מתתיהו (נסח אמין) 

VOLTAR para Mateus Original - Tradução!

1.1  אלה תולדות ישוע בן דוד בן אברהם ׃

1.2  אברהם הוליד את יצחק ויצחק הוליד את יעקב | יעקב הוליד את יהודה ואחיו ׃

1.3  יהודה הוליד את פרץ וזרח מתמר | פרץ הוליד את חצרון | חצרון הוליד את רם ׃

1.4  ורם הוליד את עמינדב ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמון ׃

1.5  שלמון הוֹליד את בועז | בועז הוליד את עובד מרות | ועובד הוליד את ישי ׃

1.6  ישי הוליד את דוד | דוד הוליד את שלמה ׃                  

1.7  שלמה הוליד את רחבעם | רחבעם הוליד את אביה | אביה הוליד את אסא ׃

1.8  אסא הוליד את יהושפט | יהושפט הוליד את יהורם | יהורם הוליד את עזיהו ׃

1.9  עזיהו הוליד את יותם | יותם הוליד את אחז | אחז הוליד את חזקיהו ׃

1.10  חזקיהו הוליד את מנשה | מנשה הוליד את אמון | אמון הוליד את יאשיהו ׃

1.11  יאשיהו הוליד את יכניה ׃

1.12  יכניה הוליד את שאלתיאל | שאלתיאל הוליד את זרובבל ׃

1.13  זרובבל הוליד את אביהוד | אביהוד הוליד את אליקים | אליקים הוליד את עזור ׃

1.14  עזור הוליד את צדוק | צדוק הוליד את אמון | ואמון הוליד את אליהוד ׃

1.15  ואליהוד הוליד את אלעזר | ואלעזר הוליד את מתן | ומתן הוליד את יעקב ׃

25-1.16  ויעקב הוליד את יוסף | ויוסף הוליד את ישוע הנקרא משיח ׃

22-2.1  ונולד ישוע בבית לחם יהודה בימי הורודוס המלך | והנה יוסף קח את הנער ואת אמו ויפן אל ארץ הגליל ׃

2.23  ויבא וישכון בעיר הנקראת נצרת ׃

3.1  בימים ההם בא יוחנן המטביל דורש במדבר יהודה ׃

3.2  לאמר חזרו בתשובה שמלכות אלהים קרובה לבא ׃

3.3  לקיים משנאמר על ידי ישעיהו הנבי: קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסילה לאלהינו ׃

3.4  והיה לבושו של יוחנן משערות גמלים ואזור עור על מותניו ואוכלו היה ארבה ודבש היער ׃

3.5  אז יצאו אליו מירושלם ומכל יהודה ומכל המלכות סביבות הירדן ׃

3.6  ואז מתודים חטאתם וטובלים בירדן על מאמרו ׃

3.7  וירא כי רבים מהפרושים ומן הצדוקים באו לטבליתו ויאמר אליהם זרע תנינים מי למד לכם לברוח מן הקצף העתיד לבא מהאל ׃

3.8  עשו פרי תשובה השלמה ׃

3.9  ואל תאמרו בלבבכם אבינו אברהם | אמן אני אומר לכם שיוכל אלהים להקים בני אברהם מן האבנים האלה ׃

3.10-12  וכבר הגיע הגרזן לשרש העצים וכל עץ שאינו עושה פרי טוב יכרת ובאש ישרף ׃

3.13-15  אז בא ישוע מן הגליל אל הירדן | ויהי בהטבל כל-העם גם-ישוע נטבל ׃

3.16  ומיד שעלה מן המים נפתחו השמים וירד עליו רוח אלהים ׃

3.17  והנה קול מן השמים אומר בני אתה אני היום ילדתיך ׃

4.1  אז הובא ישוע ברוח הקודש למדבר ׃

4.2  ויצום ארבעים יום וארבעים לילה ואחרי כן נרעב ׃

11-4.3  והנה מלאכים קרבו אליו וישרתוהו ׃

4.12  ויהי בימים ההם וישמע ישוע כי נמסר יוחנן במאסר וילך אל הגליל ׃

4.13  ויעזוב את נצרת ויסע וישב בכפר נחום והיא עיר על הים בגבול זבלון ונפתלי ׃

4.14  להתקים מה שנאמר על פי ישעיהו הנביא ׃

4.15  ארצה זבולון וארצה נפתלי דרך הים עבר הירדן גליל הגוים ׃

4.16  העם ההולכים בחשך ראו אור גדול יושבי בארץ צלמות אור בגה עליהם ׃

4.17  מאז התחיל ישוע לדרוש ולדבר חזרו בתשובה שמלכות אלהים קרובה ׃

4.18  וילך ישוע על שפת הים הגליל וירא שני אחים שמעון שנקרא כיפא ואנדריאה אחיו משליכים מכמרותיהם בים שהיו דייגים ׃

4.19  ויאמר להם לכו אחרי ואעשה אתכם מדייגים אנשים ׃

4.20  ויעזובו מכמרותיהם באותה שעה וילכו אחריו ׃

4.21  ויט משם וירא שני אחים אחרים יעקב ויוחנן אחים בני זבדי ואביהם באניה מכינים מכמרותיהם ויקרא אותם ׃

4.22  והם מיד עזבו את הספינה ואת אביהם וילכו אחריו ׃

4.23  ויסב ישוע בכל ארץ הגליל ללמד בבתי כנסתם ומבשר בשורת ממלכת אלהים ומרפא את כל חולי וכל מדוה בעם ׃

44.2  ותצא שמועתו אל כל העם ויביאו איליו כל אשר להם רעה בגופם ושנפלו בחלים רבים ובמכות ואשר היו בעלי שדים את הנופלים ואת נשולי אכרים וירפא אותם ׃

4.25  ויבאו אחריו חבורות רבות מן הגליל ומן עשר ערים ומן ירושלם ומן יהודה ומעבר הירדן ׃

5.1  וירא ישוע את החבורות ויעל ההר וישב ויגשו אליו תלמידיו ׃

5.2  ויפתח פיו וידבר אליהם לאמור ׃

5.3  אשרי שפלי רוח כי להם מלכות אלהים ׃

5.4  אשרי אבלים כי הם ינוחמו ׃

5.5  אשרי ענוים כי הם ינחלו ארץ ׃

5.6  אשרי שרעבים וצמאים את צדק כי הם ישבעו ׃

5.7  אשרי רחמנים כי להם ירוחם ׃

5.8  אשרי ברי לבב כי הם יראו את אלהים ׃

5.9  אשרי משלימים כי בני האלהים יקראו ׃

5.10  אשרי הנרדפים בשביל הצדקה כי להם מלכות אלהים ׃

5.11  אשרי אתם כאשר ירדפו ויגדפו אתכם ויאמרו את כל רעה עליכם כחשים למעני ׃

5.12  שישו ושמחו כי שכרכם רב מאד בשמים כי כן רדפו את הנביאים ׃

5.13  אתם הם מלח בארץ ואם המלח יתנבל במה ימלח לאפס יועיל עוד כי אם שישלך לחוץ וירמס מהאדם ׃

5.14  אתם הם אור העולם לא תוכל להיסתר עיר שהושבה על ההר ׃

5.15  לא מציתים נר לשומה תחת סאה כי אם על המנורה להאיר לכל שהם בבית ׃

5.16  כן יאיר אורכם לפני בני האדם למען יראו מעשיכם הטובים לכבד את אביכם שהוא בשמים ׃

5.17  אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים לא באתי לבטל אלא למלא ׃

5.18  יח  באמת אני אומר לכם כי עד שיעברו שמים וארץ יוד אחת או עוקץ אחד לא תבטל מהתורה שהכל יתקיים ׃

5.19  ואשר יעבור אחת מן המצוות האלה וילמד כן את בני האדם הוא בן הבל יקרא במלכות אלהים ואשר יעשה וילמד הוא יקרא גדול במלכות אלהים ׃

5.20-47  ואני אומר לכם אם לא תגדל צדקתכם יותר מן צדקת הפרושים והסופרים לא תבואו במלכות אלהים ׃

5.48  היו אתם תמימים כאשר תם אביכם שבשמים ׃

6.1-9  וכן תתפללו אבינו שבשמים יתקדש שמך ׃

6.10  תבוא מלכותך רצונך יהיה עשוי בשמים ובארץ ׃

6.11  ותתן לחמנו תמידית ׃

6.12  ומחול חטאתינו ׃

6.13-34  ואל תביאנו לידי נסיון ושמרנו מכל רע אמן ׃

7.1-7  שאלו מהאל וניתן לכם בקשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם ׃

7.8  כי כל השואל יקבל ואשר יבקש ימצא ולדופק יפתח ׃

7.9  מי בכם שיבקש בנו ממנו לפרוס לחם ויתן לו אבן ׃

7.10  או אם יבקש דג יתן נחש ׃

7.11  ואם אתם עם היותכם רעים תדעו לתת מתנות טובות לבניכם כל שכן אביכם שבשמים שיתן מתנות טובות לכל שואליו ויתן רוחו הטובה למבקשיו ׃

7.12  וכל מה שתרצו שיעשו לכם בני אדם עשו להם ׃

7.13  בואו בעד שער צר חי רחב שער ורחבה הדרך שתדריך אל האבדון ורבים הם אשר ילכו עליה ׃

7.14  מה צר השער וצרה הדרך שתדריך אל ההיים ומעטים הם שימצאו אותה ׃

7.15  הזהרו מנביאי השקר שבאים אליכם בלבושי הצאן ובתוכם זאבים טורפים המה ׃

7.16  ומפרותיהם תכירום הילקטו מהקוצים ענבים ומן הדרדרים תאנים ׃

7.1כן כל עץ טוב יעשה פירות טובות וכל עץ רע יעשה פרות רעות ׃

7.18  לא יוכל עץ טוב לעשות פרות רעות ולא עץ רע לעשות פירות טובות ׃

7.19  אבל כל עץ שלא יעשה פירי טוב יכרת ואל האש ישלח ׃

7.20  ואתם מפרותהם תדעו אותם ׃

7.21  לא כל האומר אלי אדוני אדוני יבוא אל מלכות אלהים כי אם אותו שיעשה רצון אבי שבשמים הוא יבא במלכות אלהים ׃

7.22  רבים יאמרו לי ביום ההוא אדני אדני הלא בשמך נבאנו ובשמך הוצאנו שדים ובשמך עשינו אותות רבות ׃

7.23  ואז אודה להם שלא ידעתי אותם סורו ממני כל פועלי און ׃

7.24  כל השומע את דברי אלה ויעשה אותם ידמה לאיש חכם שבנה את ביתו על הסלע ׃

7.25  וירד הגשם עליו והרוחות מקישות אותו ולא יפול לפי שיוסודו אבן ׃

7.26  וכל שומע דברי אלה ולא יעשם דומה לאיש שוטה אשר בנה ביתו על החול ׃

7.27  וירדו גשמים ויבאו זרמים ויפילוהו ונפל מפלה גדולה ׃

7.28  ובעוד שישוע היה מדבר דברים אלו כל העם היו תמהים על תלמודו ׃

7.29  כי היה מלמד כאיש שלטון ולא כאשר הסופרים והפרושים ׃

8.1  וברדת ישוע מן ההר הלכו אחריו עם רב ׃

8.2  והנה מצורע בא וישתחוה לו לאמר אדני אם תחפוץ תוכל לטהרני ׃

8.3  וישלח ישוע ידו ויגע בו ויאמר אחפוץ הטהר ומיד נטהר מצרעתו ׃

8.4  ויאמר אליו ישוע השמר לך פן תגיד לאדם אלא לך והראה אל הכהן והקריב קרבנך כאשר צוה משה בתורה ׃

8.5  וכאשר בא ישוע אל כפר נחום קרב אליו שר מאה ויתחנן לו לאמר ׃

8.6  אדני בני שוכב בבית והוא נשול אברים ומאד יעונה ׃

8.7  ויאמר אליו ישוע אני אבא וארפא אותו ׃

8.8  ויען שר מאה ויאמר אדני אני לא נכון שתבוא תחת גגי רק אמור דבר ונרפא בני ׃

8.9  כי גם אני הושמתי תהת ממשלת אדם אחר ותחתי אנשי חיל ואם אומר לזה לך וילך ולאחר בוא ויבא ולעבדי עשה זאת ויעשה ׃

8.10  וכששמע ישוע תמה ויאמר להולכים אחריו אמן אני אומר לכם לא מצאתי כזה אמונה בישראל ׃

12-8.11  ואני אומר לכם שיבאו רבים ממזרח וממערב וינוחו עם אברהם ועם יצהק ועם ויעקב במלכות אלהים ׃

8.13  ויאמר ישוע לשר מאה לך וכמו שהאמנת יהי לך וירפא הנער בשעה ההיא ׃

8.14  בעת ההיא בא ישוע לבית כיפא ההנה חותנתו שוכבת מקדחת ׃

8.15  ויגע לידה ויעזבה הקדחת ותקום ותשרת אותם ׃

8.16  וכאשר היה ערב הגישו אליו את הרבים בעלי השדים והוא בדיבורו לבד הוציא להם הרוחות וירפא אותם שהיו ברע ׃

8.17  להתקיים מה שנאמר על ידי ישעיה הנביא האמר חליינו הוא ישא ומכאובינו סבלם ׃

22-8.18  ויהי אחרי זאת וירא ישוע חבורות רבות סביבותיו ויצוה את תלמידיו להלוך לעבר הים ׃

8.23  ויהי כאשר בא ישוע באניה ויבאו תלמידיו אחריו ׃

8.24  ויהי סער גדול בים והספינה מכוסה מהגלים והוא היה ישן ׃

8.25  ויקרבו תלמידיו אליו ויעוררהו לאמר אדני הושיענו פן נאבד ׃

8.26  ויאמר להם ישוע למה אתם יראים קטני אמנה אז קם ויצו את הרוחות ואת הים והיתה שתיקה גדולה ׃

8.27  ויתמהו האנשים ויאמרו מי הוא זה שהרוהות והים שומעים לו ׃

8.28  ואחרי כן בא ישוע לעבר לים בארץ גרגשיים ויבאו לקראתו שנים בעלי השדים ויצאי מן הקברים והם אכזרים מאד ובעבורם לא יוכל אדם לעבור בדרך ההיא ׃

8.29  והנה קראו לאמר מה לנו ולך ישוע בן אלהים למה באת הלום קודם הזמן לענות אותנו ׃

8.30  וקרוב לשם היה עדר חזירים רבים רועים ׃

8.31  ושדים התחננו אליו לאמר אם תוציאנו מזה שלחנו בעדר החזירים ׃

8.32  ויאמר להם לכו | ויצאו השדים מהאנשים ויבאו בחזירים וילכו כל העדר בבהלה ונשמטו בים ומתו במים ׃

8.33  ורועים נסו ויבאו אל העיר ויגידו כל אלה הדברים וגם על אלה אשר היו בהם השדים ׃

8.34  והנה כל העיר יצאה לקראת ישוע וכאשר ראו אותו התחננו אליו שיעבור בגבולם ׃

9.1  ויעלה ישוע אל הספינה וילך מעבר לים ויבא לעירו ׃

9.2-5  ויקריבו לפניו איש משותק השוכב במיטה וירא ישוע אמונתם ויאמר למשותק תתחזק בני באמונת האל ׃

9.6  אז אמר למשותק קום וקח מטתך ולך ׃

9.7  ויקום וילך אל ביתו ׃

9.8  ויראו החבורות יראו מאד ויהללו לאל ׃

9.9  ויהי כאשר עבר ישוע משם וירא איש אחד יושב על שלחן החלוף מתתיהו שמו ויאמר לו לך אחרי ויקום וילך אחריו ׃

9.10  ויהי כאשר ישבו לאכול בבית והנה רבים בעלי עברה וחטאים באו ויאכלו עם ישוע ועם תלמידיו ׃

9.11  והפרושים רואים ואמרו לתלמידיו למה מלמדכם אוכל עם בעלי עברה ועם החטאים ׃

9.12  וישמע ישוע ויען לאמר אין צריך רופא לרפות הבריאים אלא לרפות אותם שהם בחולי ׃

9.13  לכן לכו ולמדו מה שכתוב חסד חפצתי ולא זבח כי לא באתי לקרא לצדיקים כי אם לחטאים ׃

9.14  אז נגשו אליו תלמידי יוחנן לאמר למה והפרושים צמים הרבה ותלמידיך אינם צמים ׃

-179.15  ויאמר אליהם ישוע היוכלו בני החתן לבכות בעוד שיש עמהם החתן אך יבאו ימים אשר ינשא מהם החתן ואז יצומו ׃

9.18  וכאשר הוא דיבר אלה הדברים אליהם הנה קרב שר אחד וישתחוהו לאמר אדני בתי כבר מתה רק בוא אתה ושים ידך עליה והחיה ׃

9.19  ויקם ישוע וילך אחריו עם תלמידיו ׃

9.20  והנה אשה אחת שופעת דם שתים עשרה שנה באה אחריו ותגע בציצית בגדו ׃

9.21  ואומרת בלבבה אם אגע בלבושו לבד ארפא מיד ׃

9.22  ויסב פניו ויאמר אליה התחזקי בתי ביהוה | באותה שעה נרפאת ׃

9.23  ויהי בבואו בית השר וירא אנשים רבים בוכים ׃

9.24  ויאמר להם צאו כולכם חוצה ואל תבכו שהנערה ישנה ולא מתה | ויהי כמצחק בעיניהם | ואומרים הלא אנו רואים שהיא מתה ׃

9.25  ובהוציאם אותם החוצה בא אליה ישוע ויגע בידה ותקום הנערה ׃

9.26  ותצא שמועה זאת בכל הארץ ההיא ׃

9.27  ויעבור משם ישוע והנה שני עורים רצים אחריו וצועקים אליו חננו בן דוד ׃

9.28  ויהי כבואו הבית ויקרבו אליו העורים ׃

9.29  אז נגע בעיניהם ׃

9.30  ותפתחנה עיני שניהם מיד ויראו | ויצום לאמר השמרו פן יודע הדבר ׃

9.31  והם יצאו ויגלוהו בכל הארץ ההיא ׃

9.32  וכשיצאו הם הנה הגישו אליו אדם אלם ובעל השד ׃

9.33  וכאשר השלך השד מעליו דבר ולא היה עוד אלם ויתמהו החבורות לאמר לא נראה כן בישראל ׃

9.34  ופרושים אמרו בשר השדים מוציא השדים ׃

9.35  ויתהלך ישוע בכל הערים מלמד בבתי כנסת ומבשר בשורת המלכות ומרפא כל חולי וכל מדוה ׃

9.36  וירא ישוע החבורות ויחמול עליהם שהיו יגעים ושוכבים כצאן אשר אין להם רועה ׃

9.37  אז אמר לתלמידיו יש קציר רב ופעלים מעטים ׃

9.38  ועל כן התחננו אל אדון הקציר כדי שהוא ישלח את הפעלים לקצור קצירו ׃

10.1-2  ואלה שמות שנים עשר השליחים שמעון שנקרא כיפא ואנדריאה אחיו ׃

10.3  פיליפוס ובר־תלמי יעקב ויוחנן אחיו בני זבדי תאום ומתתיהו מלוה בריבית בפרסום ויעקב בן־חלפי ולבי הנקרא תדי ׃

10.4  שמעון כנעני ויהודה אש־קריות אשר אחר זה מסרהו ׃

10.5  וישלח ישוע את אלה השנים עשר ויצו אליהם לאמר בארצות הגוים לא תלכו ובערי השמרונים לא תבואו ׃

10.6  כי אם לכו אל הצאן האובדות מבית ישראל ׃

10.7-15  לכו וקראו לאמר שובו שובו כי קרובה מלכות אלהים לבא ׃

10.16  הנני שולח אתכם כצאן בתוך הזאבים ועל כן תהיו ערומים כמו הנחשים ותמים כמו היונים ׃

10.17  השמרו לכם מן האנשים פן ימסרו אתכם לעדות ובמקהלות ויסרו אתכם בשוטים ׃

10.18  ואל שוטרים ואל מלכים יוליכו אתכם למעני לעדות להם ולגוים ׃

10.19  וכשימסרו אתכם אל תחשבו איך ומה תדברו כי ינתן לכם בפיכם בשעה ההיא מה שתענו ׃

10.20  כי לא תדברו אתם אלא רוח אביכם הוא תדבר בכם ׃

10.21  וימסור אח את אח למות ואב את בן ויקומו בנים על אבותם להמיתם ׃

10.22 וישנאו אתכם כל האנשים בעבור שמי ואשר יעמוד עד סוף הוא יושע ׃

10.23  וכאשר ירדפו אתכם בעיר אחת תנוסו אל אחרת ׃

10.24  לא יש תלמיד על המלמד ואין עבד על אדונו ׃

10.25  אלא די לתלמיד להיות כרבו ולעבד כאדונו אם קראו את בעל הבית בעל זבוב כל שכן את בני הבית ׃

10.26  לכן אל תיראו מהם כי אין דבר מכסה שלא יגלה ונסתר שלא יודע ׃

10.27  מה שאני מדבר אליכם בחשך אמרו אותו באור ואשר תשמעו באזן קראו אותו על הגגות ׃

10.28  ולא תיראו אותם שיהרגו את הגוף ואת הנפש לא יוכלו להרוג אלא תיראו אותו שיוכל את הנפש ואת הגוף לאבד לגיהנם ׃

10.29  הלא שני צפרים נמכרו תחת טבע קטון ואחד מהם לא יפול על הארץ בלי אביכם ׃

10.30  ושערות ראשכם כלן נספרו ׃

10.31  ועל כן לא תיראו כי אתם טובים מרבים צפרים ׃

10.32  וכל מי שיתודה אותי לפני האנשים גם אני אתודה אותו לפני אבי שבשמים ׃

10.33-39 ואשר יכחש אותי לפני האנשים גם אני אכחשנו לפני אבי שבשמים ׃

10.40  המקבל אתכם יקבל אותי והמקבל אותי יקבל את אשר שלחני ׃

10.41  המקבל נביא לשם נביא יקבל שכר הנביא והמקבל צדיק לשם צדיק יקבל שכר הצדיק ׃

10.42  ונותן כלי אחד של מים קרים לאחד מתלמידי הקטנים לשם תלמידי אמן אני אומר לכם שלא יאבד את שכרו ׃

11.1  ויהי כאשר כלה ישוע לצוות את שנים עשר תלמידיו עבר משם ללמד ולהכריז בעריהם ׃

11.2  ויוחנן כששמע בבית הסוהר את מעשה המשיח שלח שנים מתלמידיו ׃

11.3  ויאמר לו אם אתה הוא אשר עתיד לבא או אם ניחל לאחר ׃

11.4  ויען ישוע ויאמר אליהם לכו ותגידו ליוחנן את אשר שמעתם וראיתם ׃

11.5-12.8  עורים יראו פסחים ילכו מצורעים יטהרו חרשים ישמעו ומתים יקומו והענוים מתבשרים ׃

12.9  ויעבור משם ישוע ויבא בבית כנסתם ׃

12.10  ושם אדם ידו יבשה וישאלוהו לאמר אם מותר בשבת לרפאתו ׃

12.11  והוא אמר להם מי בכם אדם שיש לו צאן אחת שתפול בבור בשבת הלא יחזיקה ויעלנה ׃

12.12  והלא אדם הוא יותר טוב מן הצאן לכן מותר להטיב בשבת ׃

12.13  אז אמר לאדם נטה את ידך ויט ותשוב כמו האחרת ׃

12.14  ואז נוסדו הפרושים ויתנכלו אליו להמיתו ׃

12.15  וישוע יודע ויסר משם וילכו אחריו רבים והוא רפא את כולם ׃

12.16  ויצום שלא יפרסמוהו ׃

12.17  לקיים מה שנאמר על ידי ישעיהו הנביא ׃

12.18  הן עבדי אתמך בו בחירי רצתה נפשי נתתי רוחי עליו משפט לגוים יוציא ׃

12.19  לא יצעק ולא ישא ולא ישמיע בחוץ קולו ׃

12.20  קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה לאמת יוציא משפת ׃

12.21  לא יכהה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט ולתורתו איים ייחלו ׃

12.22  אז הגש אליו בעל השד עור וחרש וירפא אותו וידבר וראה ׃

12.23  ויתמהו כל החבורות ויאמרו הלא זה הוא בן דוד ׃

12.24  וישמעו הפרושים ואמרו זה לא הוציא את השדים כי אם בבעל זבוב שר השדים ׃

12.25  וישוע יודע מחשבותיהם ואמר להם כל מלכות שנחלקה בעצמה תשמם וכל עיר או בית הנחלק בעצמו לא יעמוד ׃

12.26  ואם שטן ישלח השטן הוא נחלק בעצמו ואיך תעמד מלכותו ׃

12.27  ואם אני בבעל זבוב אוציא השדים בניכם במי יוציאו על כן הם יהיו שופטיכם ׃

12.28  וכי אני ברוח האלהים מוציא את השדים אם כן באה אליכם מלכות האלהים ׃

  12.29-32ואיך יוכל איש לבא בבית הגיבור לבוז את כליו אם לא יאסור קודם את הגבור ואז יבוז את ביתו ׃

  12.33עשו עץ טוב ופריו טוב או עשו עץ רע ופריו רע כי מן הפרי יודע העץ ׃

12.34  דור הצפעים איך תוכלו דבר טובות בהיותכם רעים כי משפע הלב ידבר הפה ׃

12.35  אדם הטוב יוציא טובות מאוצר טוב ואדם רע יוציא רעות מאוצר רע ׃

12.36  ואני אומר לכם כי כל דבר ביטול שידברו האנשים ישיבו עליו טעם ביום המשפט ׃

12.37  כי מעל דבריך תצדק ומעל דבריך תתחייב ׃

12.38  בעת ההיא בא לישוע קצת פרושים וסופרים לאמר נרצה לראות אות מהשמים בעבורך ׃

12.39  ויאמר להם דור רע וחנף מבקש אות ואות לא ינתן לו אלא האות של יונה הנביא ׃

12.40  כי כמו שהיה יונה במעי הדגה שלשה ימים ושלשה לילות כן יהיה בן האדם בלב הארץ שלשה ימים ושלשה לילות ׃

12.41  ואנשי נינוה יקומו במשפט עם הדור הזה וירשיעוהו כי עשו תשובה לקריאת יונה והנה יותר מיונה פה ׃

12.42  מלכת הדרום תקום במשפט עם זה הדור וירשיעוהו כי באה מקצוה הארץ לשמוע את חכמת שלמה והנה יותר משלמה פה ׃

12.43  כשיצא רוח הטמאה מאדם תלך על מקומות יבשים ותבקש מנוח ולא תמצא ׃

12.44  אז תאמר אשוב אל ביתי אשר יצאתי משם ותבא ותמצא אותו רק ומטוהר ביעים ומפואר ׃

12.45  או תלך ותקח את שבע רוחות אחרות רעות מאותה והבאנה וישבנה שם ותהינה אחריות האדם ההוא רעות מן הראשיות כן יהיה לדור הרע הזה ׃

12.46  וכאשר הוא עוד ידבר אל החבורות הנה אמו ואחיו עמדו בחוץ ויבקשו לדבר אליו ׃

12.47  ויאמר לו אחד הנה אמך ואחיך עומדים בחוץ ומבקשים אותך ׃

12.48  והוא ענה לאמר לו ויאמר איזו אמי ומי אחי ׃

12.49  ויט יד על תלמידיו ויאמר הנה אמי ואחי ׃

12.50  כל איש אשר יעשה רצון אבי שבשמים הם אחי אחיותי ואמי ׃

13.1  ביום ההוא יצא ישוע מן הבית וישב על שפת הים ׃

13.2  ויקבצו אליו חבורות רבות והוא עלה בספינה וישב וכל העם עמד על שפת הים ׃

13.3  וידבר אליהם הרבה במשלים ויאמר הנה יצא הזורע לזרוע זרעו ׃

13.4  וכשזרע נפלו קצת מהם אל הדרך ויבאו עופות השמים ויאכלו אותם ׃

13.5  ואחרים נפלו על הסלע אשר אין שם ארץ רבה ומיד צמחו כי אין להם עומק בארץ ׃

13.6  ואחר שזרחה השמש חרבו ואשר אין להם שרש יבשו ׃

13.7  ואחרים נפלו לתוך הקוצים וגדלו הקוצים ויחנקו אותם ׃

13.8  ואחרים נפלו בארץ טובה ויתנו פרי אחד מאה ואחר ששים ואחר שלושים ׃

13.9  מי שלא אזנים לשמוע ישמע ׃

13.10  ויקרבו אליו תלמידיו ויאמרו לו אדני למה תדבר עמנו במשלים ׃

13.11  ויען ויאמר אליהם כי נתן לכם להבין סודות מלכות אלהים ולאלה לא נתן ׃

13.12  כי מי שיש לו ינתן לו וישפע ומי שאין לו גם מה שיש לו יקח ממנו ׃

13.13  ועל כן אני מדבר לכם במשלים כי הם רואים ולא יראו ושומעים ולא ישמעו ולא יבינו ׃

13.14  להתקיים בהם נבואת ישעיה שאמר שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו ׃

13.15  השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו ׃

13.16  ואשרי עיניכם כי תראנה ואזניכם כי תשמענה ׃

13.17  אמן אני אומר לכם כי רבים נביאים וצדיקים חפצו לראות אשר אתם רואים ולא ראו ולשמוע אשר אתם שומעים ולא שמעו ׃

13.18  לכן שמעו אתם משל הזורע ׃

13.19  כל ששומע דבר מלכות אלהים ולא יבין יבא השטן ויחתוף מלבו כל מה שנזרע בו וזהו הזרע שנפל על הדרך ׃

13.20  ואשר נזרע על הסלע זהו ששומע דבר ופתאום בשמחה ישא אותו ׃

13.21  ודומה לזרע שאין לה שורש כי לא יעמד אלא לשעה וכשיקום צרה או רידוף מיד יכשל ׃

13.22  ואשר נזרע בקוצים זה הוא ששומע דבר האלהים ודאגת העולם הזה ותאות שקר הממון יחנק את הדבר ויהיה בלי פרי ׃

13.23  אך אשר נזרע על ארץ טובה זה הוא ששומע את הדבר ומבין ומביא פרי ואחד עושה מאה ואחד ששים ואחד שלושים ׃

13.24  עוד שם לפניהם משל אחד לאמור דומה מלכות אלהים לאדם שזרע זרע טוב בשדהו ׃

13.25  וכאשר ישנו אנשים בא אויבו ויזרע חרול בתוך החטים וילך לו ׃

13.26  וכשגדל העשב ועשה הפרי אז נראו שם גם החרולים ׃

13.27  ויקרבו עבדי בעל הבית ויאמרו אליו אדני הלא זרע טוב זרעת בשדך ומאין באו בו החרולים ׃

13.28  ויאמר אליהם אדם אויב עשה זאת ועבדים אמרו לו אם תרצה נלך ונאסוף אותם ׃

13.29  ויאמר לא פן תאספו חרולים ותיתשו יחד אתם גם החטים ׃

13.30  הניחו שניהם כדי שיגדלו עד הקציר ובעת הקציר אומר לקוצרים איספו בתחילה החרולים וקשרו אותם לצרורות לשרוף וחטים אספו לגרני ׃

13.31  עוד שם לפניהם משל אחר לאמר נדמתה מלכות האלהים לגרעין חרדל שיקח אותו אדם וזורעו בשדהו ׃

13.32  והוא קטון מכל זרעים וכשיגדל יהיה גדול העשבים ויהיה עץ שגם עופות השמים יבאו וקננו בסעפותיו ׃

13.33  עוד דבר אליהם במשל אחר נדמתה מלכות אלהים לחמץ שתיקח אשה וטמנה אותו בשלשה סאין של סלת עד שיחמץ כולו ׃

13.34  כל המשלים האלה דבר ישוע אל החבורות ובלי משל לא היה דובר אליהם ׃

13.35  כדי למלא מאמר הנביא האומר אפתחה במשל פי אביעה חידות מני קדם ׃

13.36  אז עזב החבורות ויבאו בבית ויגשו אליו תלמידיו לאמר פתר לנו את משל חרולי השדה ׃

13.37  ויען להם ויאמר להם הזורע זרע טוב הוא האלהים ׃

13.38  והשדה העולם וזרע הטוב הם בני מלכות והחרולים הם בני בליעל ׃

13.39  ואויב אשר זרע אותם הוא השטן וקציר היא תכלית העולם וקוצרים הם המלאכים ׃

13.40  וכאשר נאספו חרולים ונשרפו באש כן יהיה בתכלית העולם ׃

13.41  וישלח בן האדם את מלאכיו לעקור ממלכותו כל רשע וכל פועלי און ׃13.42  וישלחום אל תנור האש שם יהיה בכי וחרוק שנים ׃

13.43  אז צדיקים יזהירו כשמש במלכות אביהם מי שלו אזנים לשמוע ישמע ׃

13.44  נדמתה מלכות אלהים לאוצר הנסתר בשדה אשר אם ימצא אדם יסתיר ומן שמחתו ילך וימכור כל אשר לו ויקנה השדה הזה ׃

13.45  עוד נדמתה מלכות אלהים לאדם הסוחר המבקש מרגליות טבות ׃

13.46  וכשמצא מרגלא אחת יקרה הלך ומכר כל אשר לו וקנה אותה ׃

13.47  עוד נדמתה מלכות אלהים למכמרת השלוחה בים והיא אוספה מכל מיני דגים ׃

13.48  ומוציאים אותה כשהיא מלאה ועל שפת הים יושבים ובוחרים את הטובים ושמים אותם לכלים והרעים ישלחום לחוץ ׃

13.49  כן יהיה בתכלית העולם כי יצאו מלאכים ויבדלו את הרעים מתוך הצדיקים ׃

13.50  וישלחו אותם אל תנור האש שם יהיה בכי וחרוק שנים ׃

13.51  הבינותם כל אלה ויאמרו אליו כן ׃

13.52  ויאמר אליהם לכן כל חכם מלומד במלכות אלהים הוא דומה לאדם בעל הבית שמוציא מן אוצרו חדשים וישנים ׃

13.53  ויהי ככלות ישוע לדבר משלים אלה עבר משם ׃

13.54  ויבא אל ארץו וילמדם בבתי כנסתם ויתמהו ויאמרו מאין בא לזה החכמה הזאת והגבורה ׃

13.55  הלא זה בן יוסף הנפח | הלא אמו נקראה מרים ואחיו יעקב ויוסף ושמעון ויהודה ׃

13.56  והלא אחיותיו כלן עמנו הם ומאין לזה כל אלה ׃

13.57  ויכשלו בו ויאמר אליהם ישוע אין נביא בלא כבוד אלא במקום מולדתו ובביתו ׃

13.58  ולא עשא אם גבורות רבות בעבור סררותם ׃

14.1  בעת ההיא שמע הורודוס טיטרארקא שמעות ישוע ׃

14.2  ויאמר לעבדיו זה הוא יוחנן המטביל הוא קם ממתים ועל כן הכוחות יפעלו בו ׃

14.3  שהיה לפי שהורודוס תפש ליוחנן בימים ההם ויאסורהו במאסר לפני שהיה מוכיחו שלא לקח להורודית לאשת שהיתה אשת אחיו ׃

14.4  והיה אומר לו יוחנן אינה ראויה לך ׃

14.5  וירצה להרוג אותו ויראה את העם והיה בעיניהם כנביא ׃

14.6  ובמשתה יום הולדת הורודוס קרא לגדולי המלכות לאכול עמו ובעוד שהיו אוכלים היתה בתה של הורודית מרקדת בניהם וייטב להורודוס ׃

14.7  וישבע לה בשבועה לתת לה כל מה שתשאל ממנו ׃

14.8  והנערה מיוסרת מאמה שאלה ראש יוחנן המטביל באגן אחד ׃

14.9  והמלך נעצב מאד בעד השבועה שעשה בפני הקרואים ויצו להעשות כן ׃

14.10  וישלח לשחוט יוחנן בבית הסוהר ׃

14.11  ויביאו ראש יוחנן באגן ויתנוהו לנערה והיא נתנה לאמה ׃

14.12  ויבאו תלמידי יוחנן וישאו הגוף ויקברוהו והתלמידים הגידו הדבר לישוע ׃

14.13  וכשמעו סר משם בספינה למקום המדבר לבדו ותשמענה החבורות ותלכנה ברגליהם אחריו מעריהם ׃

14.14  ויצא וירא את עם רב וירחמם וירפא את חוליהם ׃

14.15  ואחרי שהיה ערב קרבו אליו תלמידיו לאמור שמם המקום והשעה כבר עברה ועל כן הנח החבורות כדי שתלכנה אל כפרים ותקנינה להם אוכל ׃

14.16  ויאמר אליהם ישוע לא יצטרכו ללכת אתם תנו להם לאכל ׃

14.17  ויענו לו אין לנו פה כי אם חמשה לחם ושני דגים ׃

14.18  ויאמר להם השיאום הלום אלי ׃

14.19  ויצו את העם לשבת לאכול על החציר בשדה והוא לקח החמשה לחם והשני דגים וישא עיניו אל השמים ויברך וישבר ויתן הלחם לתלמידיו ותלמידיו נתנו לחבורות ׃

14.20  ויאכלו כלם וישבעו ונשארו להם שנים עשר סלים מלאים מפת ׃

14.21  ומספר האוכלים היה חמשת אלפי איש בלתי הנשים והטף ׃

14.22  ומיד פצר ישוע בתלמידיו לעלותם בספינה וללכתם לפניו עבר הים עד שיניח הכיתוה ׃

14.23  וכשהניח את העם עלה לבדו על ההר להתפלל ויהי ערב והוא לבדו היה שם ׃

14.24  והספינה נדפה בתוך הים מן הגלים כי הרוח היה להם להפך ׃

14.25  ויהי ברביעית באשמורת הלילה ויבא אליהם וילך על הים ׃

14.26  ורואים אותו מתהלך על הים ונבהלו ויאמרו כי מזיק הוא ויצעקו מיראה ׃

14.27-31  ופתאום דבר ישוע אליהם לאמור בטחו כי אני הוא אל תיראו ׃

14.32  וכשעלה אל הספינה מיד נשתתק הרוח ׃

14.33  וכשהיו בספינה באו וישתחוו לו לאמור באמת בן האלהים אתה ׃

14.34  והם הלכו מעבר לים ויבאו בארץ גינסרת ׃

14.35  ואנשי המקום ההוא כשידעו אותו שלהו אל כל הארץ הזאת ויגישו לו כלם אשר היו ברע ׃

14.36  ויתחננו אליו כדי שיגעו בשפת בגדו וכלם אשר נגעו נושעו ׃

15.1  אז באו אל ישוע הסופרים והפרושים ויאמרו אליו ׃

15.2  למה תלמידיך יעברו את תקנות הזקנים כי הם לא יכבסו את ידיהם כאשר יאכלו את הלחם ׃

15.3  ויאמר להם חשוע ולמה אתם עוברים את מצות האלהים בשביל תקנותיכם ׃

15.4  שהאל אמר כבד את אביך ואת אמך ומקלל אביו ואמו מות יומת ׃

15.5  ואתם אומרים מי שיאמר לאביו ולאםו קרבן מה־שאתה תרויח ממני לא יכבד את אביו ואת אמו ׃

15.6  ותפירו מצות האלהים בעבור תקנותיכם ׃

15.7  הוי חנפים הנה נבא ישעיהו מכם ואמר ׃

15.8  כה אמר יהוה יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ׃

19-15.9  ותהי יראתם אותי מצות אנשים מלומדה ׃

15.20  אמנם האכילה בלי רחיצת ידים אינו מלכלכת האדם ׃

15.21  ואחר שאמר ישוע זה הלך בגלילי צור וצידון ׃

15.22  והנה אשה כנענית יצאה מן הגבולים ההם ותצעק ותאמר אליו חנני אדני בן דוד כי בתי נענת מאד מאת השד ׃

15.23  וישוע לא ענה לה כלום ויקרבו תלמידיו ויתחננו אליו לאמר שלח אותה כי היא צועקת אחרנו ׃

15.24  והוא ענה ויאמר לא נשלחתי כי אם אל הצאן שנאבדו בבית ישראל ׃

15.25  והיא באה ותשתחו לו ארצה ותאמר אדני הושיעני ׃

15.26  ויען ישוע ויאמר לא טוב לקחת לחם הבנים ולתת אותו לכלבים ׃

15.27  וענתה היא ואמרה אמת כן אדני אבל הכלבים גם כן הם יאכלו מן הפתותים הנופלים תחת שלחן אדוניהם ׃

15.28  אז ענה ישוע ויאמר לה האשה כמה גדולה אמונתך יהי לך כאשר בלבבך ותרפא בתה באותה השעה ׃

15.29  ויעבר משם ישוע ויבא על ים הגליל ויעל להר וישב שם ׃

15.30  ותקרבנה אליו חבורות רבות ויהיו אתם חרשים עורים פסחים חלשים ואחרים רבים וישימו אותם לפני רגליו והוא רפא אותם ׃

15.31  ויתמו העם כשראו את החרשים מדברים ופסחים מהלכים ועורים רואים ויגדלו את אלהי ישראל ׃

15.32  ויזעק ישוע את תלמידיו ויאמר אליהם מרחם אני על העם בעד שלשת ימים ישבו אתי במדבר ואין להם מה שיאכלו ואיני מניח אותם צמים פן יתעלפו בדרך ׃

15.33  ויאמרו אליו תלמידיו מאין לנו במדבר לחם כדי שנשביע את העם הזה ׃

15.34  ויאמר להם ישוע כמה ככרי לחם יש לכם ויענו ויאמרו שבעה ומעט דגים קטנים ׃

15.35  ויצו את העם לשבת על הארץ ׃

15.36  ויקח שבעה ככרי הלחם והדגים ויאמר תודה וישבר ויתן לתלמידיו והם נתנו לעם ׃

15.37  וכלם אכלו וישבעו וממה שנותר מן החבורות נשאו שבעה סלים מלאים ׃

15.38  ויהיו אלה שאכלו ארבעה אלפי איש בלתי הטף והנשים ׃

15.39  ויניחו את החבורות ויעלו אל הספינה ויבואו גבול מגדלה ׃

16.1  ויגשו אליו פרושים וצדוקים מנסים אותו ושואלים אותו שיראם אות אחד מן השמים ׃

16.2  והוא ענה אותם ויאמר אליהם כשיהיה ערב תאמרו זוהר עתיד להיות מן השמים כי השמים יתאדמו ׃

16.3  ובבקר אתם אומרים היום ימטיר כי השמים חשוכים והנה את פני השמים ידעתם לשפוט ואותות העתים לא יכולתם לדעת ׃

16.4  יחוס רע וזומה מבקשת אות ואות לא תנתן לה כי אם אות יונה הנביא ויעזוב אותם וילך ׃

16.5  וכשבאו תלמידיו בעבר הים שכהו לקחת הלחם ׃

16.6  והוא אמר להם ראו והשמרו ממחמצת פרושים וצדוקים ׃

16.7  והם חשבו ביניהם לאמר כי לא לקחנו לחם ׃

16.8  וידע ישוע ויאמר מה אתם חושבים קטני אמונה כי לא לקחתם לחם ׃

16.9  העוד לא תתבוננו ולא תזכרו חמשה לחם לחמשת אלפי איש וכמה סלים נשאתם ׃

16.10  ואין השבעה לחם לארבעת אלפי איש וכמה סלים נשאתם ׃

16.11  ולמה לא תתבוננו כי לא על הלחם אמרתי לכם השמרו ממחמצת הפרושים והצדוקים ׃

16.12  אז שמעו ובננו כי לא אמר להשמר ממהמצת לחם כי אם מתלמוד הפרושים והצדוקים ׃

16.13  ויבא ישוע בגבולי ציסריאה פיליפוס וישאל לכל לאחד מתלמידיו לאמד את מי יאמרו בני האדם היות בן האדם ׃

16.14  ויאמרו קצת את יוחנן הטובל וקצת את אליה ואחרים את ירמיהו או אחד מן הנביאים ׃

16.15  ויאמר אליהם ישוע ואתם אותי מי תאמרו היות ׃

16.16  ויען שמעון כיפא לאמור אתה הוא משיח בן אלהים הי ׃

19-16.17  ויאמר אליו ישוע אשריך שמעון בר יונה שבשר ודם לא גלה לך כי אם אבי שבשמים ׃

16.20  אז צוה לתלמידיו לבל יאמרו שהוא משיח ׃

16.21  מכאן ואילך התחיל ישוע לגלות לתלמידיו שהוא צריך ללכת לירושלם ולסבול שם יסורים רבים וגידופים רבים מהכהנים וזקני העם ולהורג שם ולקום ביום השלישי ׃

16.22  ויקחהו כיפא ויחל להוכיח אותו לאמר חלילה לך אדני לא יהיה לך כל זה ׃

16.23  וישב הוא ויאמר אל כיפא לך השטן אתה הוא לי מכשול כי לא תטעם אותם אשר הם לאלהים אלא אותם אשר הם לאנשים ׃

16.24  אז אמר ישוע לתלמידיו מי שירצה ללכת אחרי ימאס את עצמו וישא את צליבו וילך אחרי ׃

16.25  כי מי שיחפוץ להושיע את נפשו הוא יאבד אותה ומי שיאבד את נפשו למעני הוא ימצאנה ׃

16.26  כי מה יועיל לאדם אם יקנה את כל העולם ובנפשו נזק ישא או איזו תמורה יתן האדם תחת נפשו ׃

28-16.27  כי בן האל יבא בכבוד אביו שבשמים עם מלאכיו להשיב לכל איש כפעלו ׃

17.1  ואחרי ששת ימים לקח ישוע את כיפא ואת יעקב ואת יוחנן אחיו ויעל אותם על הר גבוה לבדם ׃

4-17.2  ובעוד שהיה מתפלל השתנה לפניהם וקרן עור פניו כשמש ומלבושיו לבנים כשלג ׃

17.5  והנה ענן כסה אותם ויבהלו עד מאד ובעוד שהם תחת הענן שמעו מתוך הענן קול מדבר ואומר הנה זה בני יקירי וחפצי בו אליו תשמעון ׃

17.6  וישמעו התלמידים ויפלו על פניהם וייראו מאד ׃

17.7  ויגש ישוע ויגע בהם ויאמר אליהם קומו ואל תיראו ׃

17.8  וישאו את עיניהם ולא ראו כי אם ישוע לבדו ׃

17.9  וכשירדו מן ההר צוה אותם ישוע לאמר לא תאמרו לשום אדם את המראה אשר ראיתם עד שיקום בן האדם מן המתים ׃

17.10  וישאולו לו תלמידיו לאמר מה הסופרים אומרים שאליהו יבא ראשונה ׃

13-17.11  והוא ענה ויאמר להם אכן אליהו יבא וישיב הכל ׃

17.14  וכשבא אל הכיתה קרב אליו אדם אחד ויכרע לפניו על ברכיו ׃

17.15  לאמר אדני רחם על בני כי נופל הוא ומאותו החולי הוא מענה מאד כי פעמים הרבה נופל באש ופעמים הרבה נופל במים ׃

17.16  ואגיש אותו אל תלמידיך ולא יכלו לרפא אותו ׃

17.17  ויען ישוע ויאמר דור רע אוי לכם אתם הכופרים עד מתי אהיה עמכם ועד מתי אשא טרחכם | הביאוהו אלי ׃

17.18  ויגער בו ישוע ויצא ממנו השד ונרפא הנער באותה השעה ׃

17.19  אז קרבו אליו התלמידים בסתר וישאלו לו למה לא יכלנו אנחנו להוציא אותו ׃

17.20-21  ויען להם למיעוט אמונתכם | אמן אני אומר לכם אם תהיה בכם מן האמונה כגרגיר חרדל אם תאמינו תאמרו להר הזה סור ויסור וכל דבר לא יבצר מכם ׃

17.22  וכשהלכו אל הגליל דבר אליהם ישוע ויאמר בן האדם ימסר לידי האדם ׃

17.23  ויהרגהו וביום השלישי יקום והם התעצבו מאד ׃

17.24  וכשבאו אל כפר נחום קרבו אשר לקחו דרכמון אל כיפא ויאמרו לו מלמדכם השלם דרכמון ׃

17.25  ויאמר גם וכשבא בבית קידם אותו ישוע לאמר מה נראה אלך שמעון מלכי הארץ ממי יקחו מס ותרומה מבניהם או מן הנכרים ׃

17.26  והוא אמר מן הנכרים ויאמר אליו ישוע אם כן חפשים הם הבנים ׃

17.27  ובעבור שלא נכעיסם לך אל הים ושלח את המצודה וקח הדג אשר בראשון יעלה ותפתח פיהו ותמצא לטר אותו תקח ותתן להם בעבורי ובעבורך ׃

18.1  בשעה ההיא קרבו התלמידים אל ישוע לאמר מי יהיה גדול במלכות אלהים ׃

18.2  ויקרא ישוע לנער אחד ויעמידו בתוכם ׃

18.3  ויאמר אמן אני אומר לכם אם לא תשובו ותהיו כמו נערים לא תבואו אל מלכות אלהים ׃

18.4  וכל מי שישתפל כמו נער זה הוא יהיה גדול במלכות אלהים ׃

18.5  ומי שיקח נער אהד כזה בשמי הוא יקח אותי ׃

18.6  ומי שיכשיל אחד מן הצעירים האלה שיאמינו בי טוב לו שיתלה בצוארו רכב החמר להשליכו במצודת הים ׃

9-18.7  אוי ליושבי תבל מפני המבוכות שצריכות המבוכות לבא אך אוי לאדם שיבא בשבילו ׃

18.10-11  וראו שלא תבזו אחד מן הנערים האלה ׃

18.12  מה נראה לכם אם יהיו לאיש מאה ונאבדה אהת מהן הלא יעזוב איש תשעים ותשע הצאן במדבר וילך לבקש אותה אשר נאבדה ׃

18.13  ואב יהיה שימצא אותה אמן אני אומר לכם כי ישמח עליה יותר מהתשעים ותשע האחרים אשר לו תעו ׃

18.14  כן אין רצון לפני אביכם שבשמים שיאבד אחד מן הצעירים האלה ׃

18.15  בעת ההיא אמר ישוע לשמעון נקרא כיפא אם יחטא אחיך הוכיח אותו בינך ובינהו לבדו | אם ישמע אליך תרויח את אחיך ׃

18.16  ואם לא ישמעך קח לך עוד אחד או שנים כדי שעל פי שנים או שלשה עדים יקום כל דבר ׃

35-18.17  ואם לא ישמע אותם אמור לו בקהל ואם לא ישמע בקהל חשוב אותו כמו גוי ובעל העברה ׃

19.1  ויהי אחרי אשר כלה ישוע לדבר את הדברים האלה הלך מן הגליל ויבא אל גבולי יהודה בעבר הירדן ׃

12-19.2  וילכו אחריו חבורות רבות וירפא את כולם ׃

19.13  אז הובאו אליו ילדים לשים ידו עליהם ולהתפלל עליהם ותלמידיו הוכיחו אותם ׃

19.14  וישוע אמר אליהם הניחו נערים ואל תמנעו אותם לבוא אלי ׃

19.15  וישם ידו עליהם וילך משם ׃

19.16  ויגש אליו בחור אחד ויאמר לו רבי איזה טוב אעשה לקנות חיי העולם הבא ׃

20.16-19.17  ויען אליו אם תרצה לבא אל חיי העולם הבא שמור מצוות האל ׃20.17  ויקרב ישוע אל ירושלם ויקח את שנים עשר תלמידיו בסתר ויאמר אליהם ׃

20.18  הנה אנחנו עולים לירושלם ובן האדם ימסר לגדולי הכהנים והסופרים ויחיבוהו למות ׃

20.19  וגם ימסרו אותו לגוים להכותו ולהשביתו וביום השלישי יקום ׃

20.20  אז קרבה אליו אמם של בני זבדי עם בניה ותשחהו ותשאל ממנו ׃

20.21  והוא אמר אליה מה תרצי ותאמר לו אמור שישבו אלו שני בני אחד לימינך ואחד לשמאלך במלכותך ׃

20.22  ויען להם ישוע לא תדעו מה תבקשו | התוכלו לסבול היסורים והמיתה שאני עתיד לסבול | ויאמרו נוכל ׃

20.23  ויאמר להם תשתו כוסי אך לשבת לימיני או לשמאלי אין לי לתת לכם כי אם לאשר הוא נכון לפני אבי ׃

20.24  וישמעו עשרה ויכעסו על שני האחים ׃

20.25  וישוע קרא אותם לעצמו לאמור התדעו כי שרי הגוים ימשלו בהם והגדולים ישלטו ביניהם ׃

20.26  לא כן יהיה ביניכם אלא כל מי שירצה ביניכם היות גדול הוא יהיה משרתכם ׃

20.27  ואשר ירצה ביניכם היות ראשון הוא יהיה עבדכם ׃

20.28  כמו בן האדם לא בא להשרת אלא לשרת ולתת את נפשו פדיון לרבים ׃

20.29  וכשיצאו הם מן ירחו הלכה אחריו כיתה רבה ׃

20.30  והנה שני עורים יצאו וישבו על הדרך וישמעו שיעבור ישוע ויצעקו לאמר אדני חננו בן דוד ׃

20.31  והכיתה הוכיהם ויאמרו להם החרישו והם יותר צעקו לאמר אדני חננו בן דוד ׃

20.32  ויעמד ישוע ויקרא להם לאמר מה תרצו ואעשה לכם ׃

20.33  ויאמרו אליו אדני שתפקחנה עינינו ׃

20.34  ויחמול אליהם ישוע ויגע בעיניהם ויאמר להם אמונתכם ריפא אתכם | ומיד ראו והודו לאל והלכו אחריו וכל העם הודו לאל על זה ׃

21.1  ויקרבו לירושלם ויבאו לבית פאגי להר הזיתים וישלח ישוע שנים מתלמידו ׃

21.2  ויאמר אליהם לכו אל הטירה אשר היא לפניכם ומיד תמצאו שם עיר אסור התירו אותו והביאוהו אלי ׃

21.3  ואם יאמר לכם איש שום דבר אמרו לו כי האדון הצטרך בו ומיד יניח אותו ׃

21.4  והזאת היתה שיתקיים מה שנאמר על ידי הנביא האומר ׃

21.5  אמרו לבת ציון הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורוכב על חמור ועל עיר בן אתונות ׃

21.6  וילכו התלמידים ויעשו כאשר צוה אותם ישוע ׃

21.7  ויביאו את העיר וישימו עליו בגדיהם וירכב ישוע עליו ׃

21.8  ורבים מהחבורה פורשים מלבושיהם בדרך ואחרים כורתים ענפי עצים ויציעו בדרך ׃

21.9  והחבורות אשר הלכו לפניו ואחריו קוראים לאמר הושענא לבן דוד ברוך הבא בשם יהוה ׃

21.10  וכשבא אל ירושלם רעשה כל העיר לאמר מי הוא זה ׃

21.11  ועמים אמרו הוא ישוע הנביא מן נצאת מהגליל ׃

21.12  ויבא ישוע אל היכל האלהים וישליך לחוץ כל מוכרים וקונים בהיכל ואת שלחנות השלחניים ומושבי המוכרים את היונים הוא הפך ׃

21.13  ויאמר אליהם כתוב כי ביתי בית תפילה יקרא ואתם עשיתם אותו מערת הלסטסין ׃

21.14  ויקרבו אליו עורים ופסחים בהכל וירפאם ׃

21.15  ויראו גדולי הכהנים והסופרים את הפלאות שעשה ואת הנערים קוראים במקדש ואומרים הושענא לבן דוד ויכעסו ׃

21.16  ויאמרו אליו התשמע מה יאמרו אלה וישוע אמר אליהם אל קראתם כי מפי עוללים ויונקים יסדת עוז ׃

21.17  ויעזוב אותם וילך חוץ לעיר אל בית עניה וישב שם ׃

21.18-22  וישוב בבוקר אל העיר ׃

21.23  וכשבא אל ההכל נגשו אליו כאשר היה מלמד שרי הכהנים וזקני העם לאמר במה יכולת אתה עושה אלה ומי נתן לך היכולת הזה ׃

21.24  ויען ישוע ויאמר להם אשאלכם גם אני דבר אחד ואם אתם תאמרו לי אותו גם אני אומר לכם במה יכולת עשיתי מה שעשיתי ׃

21.25  טבילת יוחנן מאין היא אם מן השמים או מן האנשים והם חשבו ביניהם ויאמרו אם נאמר מן השמים יאמר הוא לנו מדוע לא האמנתם בו ׃

21.26  ואם נאמר מן האנשים נירא מן הכיתה כי בעיני הכל היה יוחנן כמו נביא ׃

21.27  ויענו ויאמרו אל ישוע לא ידענו ויאמר גם הוא אליהם וגם אני לא אומר לכם במה יכולת עשיתי את אלה ׃

21.28  ומה נראה לכם היה אדם אחד ולו היו שני בנים ויגש אל הראשון ויאמר בני לכה היום אל כרמי לפעול ׃

21.29  והוא ענה ויאמר לא אעשה וישב אחרי כן וילך ׃

21.30  ויגש אל השני ויאמר גם כן והוא ענה ויאמר אלך אדני ולא הלך ׃

21.31  מי מאלה השנים עשה רצון האב ענו לו ראשון ויאמר אליהם ישוע אמן אני אומר לכם כי בעלי עבירה וזונות ילכי לפניכם במלכות האלהים ׃

46-21.32  כי בא אליכם יוחנן בדרך צדקה ולא האמנתם לו אלא בעלי עבירה וזנות האמינו לו ואתם ראיתם ולא עשיתם  תשובה אחר כן להאמין לו ׃

22.1  ויען ישוע ויאמר עוד אליהם במשלים לאמר ׃

22.2  נדמתה מלכות האלהים לאדם מלך שעשה חתונה לבנו ׃

22.3  וישלח עבדיו לקרא קרואים אל חתונת ולא אבו לבא ׃

22.4  עוד שלח עבדים אחרים לאמר אמרי לקרואים הנה בריתי הכינותי שורי וברבורי נטבחו וכלם הם נכונים בואו אל החתונה ׃

22.5  ואלה התרשלו וילכו אחד אל כפרו ואחד אל סחורהו ׃

22.6  ושארים אחזו עבדיו ובעושק הרגו ׃

22.7  וכששמע המלך חרה אפו וישלח צבאותיו ויאבד הרוצחים האלה ועירם שרף באש ׃

22.8  ואז אמר אל עבדיו אך חתונה נכונה והקרואים לא היו ראויים ׃

22.9  ואתם לכו אל תוצאות הדרכים וכלם אשר תמצאו קראו אל ההתונה ׃

22.10  ויצאו עבדיו על הדרכים ויאספו כל אשר מצאו את רעים ואת טובים ותמלא חתונה היושבים במסיבה ׃

22.11  ויבא המלך לראות היושבים וירא שם את האדם לא היה לבוש בשמלת החתונה ׃

22.12  ויאמר אליו רע איך באת הלום ואין לך שמלת ההתונה והוא נאלם ׃

22.13  אז אמר המלך לעבדיו אסרו ידיו ורגליו ושלחוהו לחשך החיצון ששם יהיה בכי וחירוק שנים ׃

22.14  כי רבים נקראו ומעטים נבחרו ׃

22.15  אז הלכו הפרושים ויועצו ללכדו על זה הדבר ׃

22.16  וישלחו אליו תלמידיהם עם עבדי הורודוס לאמר רבי ידענו כי איש אמונים אתה ודרך האלהים באמת תלמד ואין עליך עניין כל אדם כי לא תביט פני האדם ׃

22.17  ועל כן אמור לנו מה נראה לך המותר לתת מס לקיסר או לא ׃

22.18  וידע ישוע רוע לבבם ויאמר להם החנפים למה תנסוני ׃

22.19  הראוני את מטבע המס והם הגישו לו זוז אחד ׃

22.20  ויאמר אליהם למי הצלם הזה והכתיבה הזאת ׃

22.21  ויענו לו ויאמרו לקיסר אז אמר אליהם לכן תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלהים אשר הם לאלהים ׃

22.22  וכששמעו תמהו ויעזבו אותו ויסורו ׃

22.23  ביום ההוא קרבו אליו הצדוקים אשר הם אומרים שלא תהיה תקומה וישאלו לו לאמר ׃

22.24  רבי אמר משה אם ימות איש ובן אין לו יקח אחיו את אשת המת לו לאשה כדי לקיים לאחיו זרע ׃

22.25  ועתה היו בינינו אחים שבעה וראשון כשלקח אשה מת בלי זרע ויעזוב את אשתו לאחיו ׃

22.26  וכן שני ושלישי עד השביעי ׃

22.27  ואחר מתה גם האשה ׃

22.28  בתקומה למי תהיה זאת האשה יען כי כל השבעה היו בעליה ׃

22.29  ויען ישוע ויאמר אליהם אתם תועים ולא יודעים את הכתובים ולא את כח האלהים ׃

22.30  כי בתקומה לא יתחתנו ולא תארשנה כי אם יהיו כמלאכי האלהים בשמים ׃

22.31  ועל תקומת המתים לא קראתם מה שנאמר מאת האלהים האומר אליכם ׃

22.32  אני אלהי אברהם אני אלהי יצחק אני אלהי יעקב ולא הוא אלהי המתים כי אלהי החיים ׃

22.33  וכששמעו החבורות תמהו על תלמודו ׃

22.34  ופרושים כאשר שמעו כי הוא החשה לצדוקים נוסדו יחד ׃

22.35  וישאל לו אחד מהם והוא מלמד התורה וינסהו ויאמר לו ׃

22.36  רבי איזו מצוה גדולה בתורה ׃

22.37  ויען לו ישוע ויאמר שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך ׃

22.38  זו היא המצוה הגדולה שבכל התורה וזו היא ראשונה ׃

22.39  והשנית דומה אליה ואהבת לרעך כמוך ׃

22.40-46  באלה השתי מצות תלויה כל התורה והנביאים ׃

23.1  אז דבר ישוע אל החבורות ואל תלמידיו ׃

23.2  לאמור על מושב משה ישבו הסופרים והפרושים ׃

-1223.3  וכל אשר יאמר לכם שמרו ועשו וכתקנותיהם ומעשיהם לא תעשו כי הם דורשים ויקשרו משאות כבדים וקשים לשאת וישימו על שכםי האנשים ׃

23.13  הוי לכם הפרושים והסופרים חנפים שאתם סוגרים מלכות אלהים בפני בני אדם אתם אינכם באים והרוצים לבא אינכם עוזבים אותם לבא ׃

23.14  הוי לכם הפרושים והסופרים חנפים שאתם אוכלים וחולקים נכסי הנשים האלמנות בדרש ארוך ובעבור זה תסבלו עונש ארוך ׃

23.15  הוי לכם פרושים וסופרים חנפים שאתם סובבים הים והיבשה כדי שתעשו את גר אחד וכשהוא נעשה אתם עושים אותו בן גהינם במשנה מכם ׃

23.16  הוי לכם מנהיגים עורים אשר תאמרו כל מי שישבע בהיכל לא הוא מאומה ואשר ישבע בזחב ההכל הוא חיב ׃

23.17  כסילים ועורים איזה הוא גדול אם הזהב או ההכל שיקדש הזהב ׃

23.18  וכל אשר ישבע במזבח אינו מאומה ואשר ישבע במתנה שעליו הוא חייב ׃

23.19  העורים איזה הוא גדול אם מתנה או המזבח אשר יקדש את המתנה ׃

23.20  הנשבע במזבח ישבע באותו ובכל אשר הם עליו ׃

23.21  ואשר ישבע בהיכל ישבע באותו ועל הזה שיושב בו ׃

23.22  והנשבע בשמים ישבע בכסא האלהים ובאותו שיושב עליו ׃

23.23  הוי לכם פרושים וסופרים חנפים שתעשירו את הנענע והשבת והכמון ועזבתם אשר הוא יותר נכבד בתורה את משפט חסד ואמונה אלה הצטרכו להעשות ואלה לא להזניח ׃

23.24-39  מנהיגים עורים שתסננו את יתוש ותבלעו את הגמל ׃

24.1  ויצא ישוע וילך מן ההכל ויקרבו תלמידיו בעבור שיראו אותו בניני ההיכל ׃

24.2  והוא ענה להם לאמור התראו את כל אלה אמן אומר לכם לא תעזב פה אבן על אבן אשר לא תשבר ׃

24.3  וכשהו ישב על הר הזתים נגשו לו תלמידיו בסתר לאמר אמור לנו מתי יהיו אלה ומה אות יהיה בביאתך ותכלית העולם ׃

24.4  ויען להם ישוע השמרו פן יתעה אתכם איש ׃

24.5  כי רבים יבאו בשמי לאמר אני משיח ולרבים ישיאו ׃

24.6  כי תשמעו מלחמות ושמועות המלחמות ראו שלא תבהלו צריך הוא שיעשינה האלה ועוד אין קץ ׃

24.7  כי יקום גוי על גוי ומלכות על מלכות ויהיה דבר ורעב ורעש הארץ בכולם המקומות ׃

24.8  ואלה הם ראשית המכאובים ׃

24.9  אז יתנוכם אל הצרה ויהרגו אתכם וישנאו אתכם כל הגוים בעבור שמי ׃

24.10  ואז יכשלו רבים וימסרו איש את רעהו וישנא איש את אחיו ׃

24.11  ויקומו רבים מנביאי השקר ויתעו את הרבים ׃

24.12  וכי ירבה פשע תקרר האהבה מהרבים ׃

24.13  ומי שיעמד עד הקץ הוא יושע ׃

24.14  ותדרש בשורת המלכות בכל אפסי הארץ לעדות לכל הגוים ואז תבא התכלית ׃

24.15  וכשתראו את שקוץ משומם הנאמר מאת דניאל הנביא עומד במקום הקדש מי שקורא יבין ׃

24.16  אז אשר יהיו ביהודה ינוסו אל ההרים ׃

24.17  ואשר יהיה על הגג לא ירד לקחת שום מביתו ׃

24.18  ואשר בשדה לא ישוב לקחת את לבושו ׃

24.19  ואוי להרות וליולדות ולמניקות בימים ההם ׃

24.20  התפללו לאל שלא תהיה מנוסתכם בחורף או בשבת ׃

24.21  כי אז תהיה צרה גדולה אשר כמוה לא נהיתה מראשית העולם עד עתה ולא יהיה אחריכן ׃

24.22  ואם לא קצרו הימים ההם לא יושע כל בשר רק בעבור הבחירים יקצרו הימים ההם ׃

24.23  אז אם איש יאמר לכם הנה פה המשיח או בזה אל תאמינו ׃

24.24  בעבור שיקומו משיהי השקר ונביאי השקר ויתנו אותות ומופתים גדולים שגם יבואו לידי טעות אם יוכל להיות בבחירים ההם ׃

24.25  הנה אמרתי לכם ׃

24.26  לכן אם יאמרו לכם הנה במדבר הוא אל תצאו הנה בחדרים אל תאמינו ׃

24.27  כי הברק יצא ממזרח ונראה עד מערב כן תהיה ביאת בן האדם ׃

24.28  בכל מקום שתהיה נבלה שם יאספו הנשרים ׃

24.29  ומיד אחר צרת הימים ההם יחשך השמש והלבנה לא תתן אורה וכוכבים יפלו מן השמים וגבורות השמים ימוטו ׃

24.30  ואז יראה האות שלבן האדם בשמים ויבכו כל משפחות האדמה ויראו את בן האדם הבא בענני השמים בחיל רב ובצורה נוראה ׃

24.31  וישלח את מלאכיו בשופר ובקול גדול לאסוף  בחיריו מארבע רוחות השמים מקצה השמים עד קצותם ׃

24.32  בעץ התאנה למדו המשל כשיהיה ענפו רך ויצמחו העלים ידעתם כי בקרוב יהיה הקיץ ׃

24.33  כן כשאתם תראו את כל אלה דעו כי קרוב הוא לשערים ׃

24.34  אמן אני אומר לכם שלא יעבור זה הדור עד שכל אלו הדברים יהיו עשוים ׃

24.35  והשמים והארץ יעברו ׃

24.36  ומהיום ההוא ומהעת ההיא אין מי שיודע ולא מלאכי השמים אלא אבי בלבד ׃

24.37  וכאשר היה בימי נח כן תהיה ביאת בן האדם ׃

24.38  כי כאשר היו בימים ההם שהיו לפני המבול אוכלים ושותים ומתחתנים ונותנים לחתונה עד יום שבו בא נח אל התבה ׃

24.39  ולא ידעו עד שבא המבול וישא את הכל כן יהיה ביאת בן האדם ׃

24.40  אז אם יהיו שנים חורשים בשדה אחד האחד צדיק והאחד רשע האחד ילכד והאחד יעזב ׃

24.41  ושתים נשים טוחנות בטחון אחד האחת תלכד והאחת תעזב ׃

24.42  ולכן שקדו כי לא ידעתם באיזו שעה יבא אדניכם ׃

24.43  ודעו זאת אם ידע בעל הבית באיזו שעה הגנב יבא באמת הוא ישקוד ולא יניח לחתור את ביתו ׃

24.44  על כן גם אתם תהיו נכונים כי לא ידעתם באיזו שעה יבא בן האדם ׃

24.45  ומי הוא עבד נאמן ומשכיל שאותו השים אדון על בני ביתו שיתן להם מזון בעת ׃

24.46  אשרי העבד ההוא שאותו בבא אדוניו אל ביתו וימצאהו כן עושה ׃

24.47  אמן אני אומר לכם כי באמת על כל רכושו ישים אותו ׃

24.48  ואם יאמר העבד הזה רע בלבו יאחר אדוניו לבוא ׃

24.49  ויחל להכות את העבדים אשר עמו והוא יאכל וישתה עם השכורים ׃

24.50  ויבא אדון העבד ההוא ביום שלא התיחל ובשעה שלא ידע ׃

24.51  ויבקע אותו ואת חלקו ישים עם חנפים שם יהיה בכי וחירוק שנים ׃

25.1  אז תדמה מלכות אלהים לעשר בתולות שלקחו את נרותיהן ותצאנה לקראת החתן ׃

25.2  חמש מהן היו כסילות וחמש מהן היו חכמות ׃

25.3  החמש הכסילות לקחו נרותיהן ולא לקחו שמן עמהן ׃

24.4  והחכמות לקחו את השמן בכליהן עם נרותיהן ׃

25.5  ויתמהמה החתן והנה נמו וישנו כלן ׃

25.6  ובחצות הלילה היתה צעקה והנה החתן בא ותצאנה לקראתו ׃

25.7  אז קמו כל הבתולות האלה ותכננה את נרותיהן ׃

25.8  ותאמרנה הכסילות אל-החכמות תננה לנו משמנכם כי נרותינו נכבו ׃

25.9  ותעננה החכמות לאמור לא נתן לכן פן יחסר לנו ולכן כי אם לכנה אל המוכרות וקננה לכן ׃

25.10  ובלכתן לקנות בא החתן והמוכנות באו עמו אל החתונה ונסגר הפתח ׃

25.11  ואחר כן באו הכסילות לאמר אדוננו פתח לנו ׃

25.12  והוא ענה לאמר אמן אני אומר לכם שלא ידעתי אתכן ׃

25.13-46  ועל כן השמרו לכם כי לא תדעו היום והשעה שיבא בן האדם ׃

26.1  ויהי ככלות ישוע את הדברים האלה כלם אמר לתלמידיו ׃

26.2  הלא תדעו שאחר שני ימים יהיה הפסח ובן האדם ימסר ויאסר כדי להצלב ׃

26.3  אז נקהלו הכהנים וזקני העם אל חצר שר הכהנים אשר נקרא קאיפה ׃

26.4  ויועצו לתפוש ישוע במרמה ולהרגו ׃

26.5  ויאמרו לא נעשה זה ביום החג פן תהיה מהומה רבה בעם ׃

26.6  וכאשר היה ישוע בבית עניה אחת בבית סימון המצורע ׃

26.7  נגשה לו אשר בידה פך שמן יקר והיא שפכה על ראשו והוא היה יושב ׃

26.8  ויראו התלמידים ויכעסו ויאמרו על מה זאת האבידה ׃

26.9  כי יכול השמן הזה להמכר בממון רב ולהנתן לעניים ׃

26.10  וידע ישוע ויאמר להם למה אתם מאלצים את האשה הזאת כי היא פעלה בי מעשה טוב ׃

26.11  ואתכם תמיד יהיו עניים ואני לא אהיה תמיד אתכם ׃

26.12  והיא שלחה את השמן הזה על גופי לקברני עשתה ׃

26.13  אמן אני אומר לכם בכל מקום אשר שם תקרא הבשורה הטובה הזאת בכל העולם מכל מה שהיא עשתה יאמר על שמה ולזכרונה ׃

26.14  אז הלך אחד מהשנים עשר תלמידיו והוא אשר נקרא יהודה אישכריוטי וילך אל ראשי הכהנים ׃

26.15  ויאמר אליהם מה תרצו לתת לי ואני אמסר אותו לכם והם נקבו לו שלשים כספים ׃

26.16  ומאז הוא בקש העת הנכון למסור אותו ׃

26.17  וביום הראשון מחג המצות קרבו התלמידים אל ישוע לאמר איפה תרצה להכין לך לאכול את הפסח ׃

26.18  ויאמר ישוע לכו אל העיר אל אחד ואמרו לו המלמד אומר עתי קרובה היא ועמך אעשה הפסח עם תלמידי ׃

26.19  ויעשו התלמידים כאשר צוה אותם ישוע ויכינו הפסח ׃

26.20  וכשהיה ערב ישב על השלחן עם שנים עשר תלמידיו ׃

26.21  וכאשר היו הם אוכלים אמר הוא אמן אני אומר לכם כי אחד מכם ימסר אותי ׃

26.22  ויחר אפם מאד וכל אחד החל לאמר האם אני הוא אדני ׃

26.23  ויען הוא ויאמר מי שיטביל אתי יד בקערה הוא ימסרני ׃

26.24  ואכן בן האדם ילך כמו שנכתב עליו אבל באמת אוי לאותו האדם אשר על ידו ימסר בן האדם טוב היה לו שלא היה נולד האדם ההוא ׃

26.25  ויען יהודה אשר מסר אותו ויאמר האם אני הוא רבי ויאמר לו אתה אמרת ׃

26.26  והםה אוכלים ויקח ישוע לחם ויברך ויחלקהו ויתן לתלמידיו ויאמר קחו ואכלו ׃

26.27-28  ויקח את הכוס ויברך ויתן להם ויאמר שתו מזה כולכם ׃

26.29  ואני אומר לכם לא אשתה אני מכאן ואילך מפרי הגפן הזאת עד היום ההוא שאשתה אותו חדש עמכם במלכות אבי ׃

26.30  וכשאמרו את התהילה יצאו אל הר הזיתים ׃

26.31  אז אמר להם ישוע כלכם תכשלו בי בלילה הזה נכתב הך את הרועה ותפצנה הצאן ׃

26.32  ואחרי שאקום אלך אל הגליל לפניכם ׃

26.33  ויען כיפא ויאמר לו אם כלם יכשלו אני לא אכשל בך ׃

26.34  ויאמר לו ישוע אמן אני אומר לך כי בלילה הזאת בטרם ישור התרנגול שלשה פעמים תכחשני ׃

26.35  ויאמר לו כיפא גם אם אצטרך למות אתך לא אכחשך וכן גם כן אמרו כל התלמידים ׃

26.36  אז בא ישוע אתם לכפר ששמו גית שמנים ויאמר אל תלמידיו שבו בזה עד שאלך לשם ואתפלל ׃

26.37  והוליך אתו כיפא ושנים בני זבדי והתחיל להתעצב ולהרד ׃

26.38  ואז אמר אליהם עציבת נפשי עד מות פה תמתינו לי ושקדו עמי ׃

26.39  ויעבר מעט ויפול על פניו ויתפלל לאמר אבי אם אפשר שיעבור הכוס הזה ממני עשה אבל לא יהי כרצוני אלא כרצונך עשה ׃

26.40  ויבא אל תלמידיו וימצאם ישנים ויאמר אל כיפא אם לא יכולתם שעה אחת לשקוד עמי ׃

26.41  שקדו והתפללו שלא תבאו ואולם הרוח היא שוקדת אבל הבשר הוא חלש ׃

26.42  עוד הלך שנית ויתפלל לאמר אבי אם לא יוכל לעבור הכוס הזה ממני אלא צריך שאשתה אותו יהי כרצונך ׃

26.43  ויבא עוד וימצאם ישנים כי עינהם היו כבדות ׃

26.44  ויעזוב אותם וילך עוד ויתפלל שלישית ויאמר אותה התפלה שכבר אמר ׃

26.45  אז בא אל תלמידיו ויאמר אליהם שנו עתה ונוחו הנה קרבה השעה שבן האדם ינתן ביד החטאים ׃

26.46  קומו ונלכה הנה יקרב שימסור אותי ׃

26.47  עוד הוא היה מדבר והנה יהודה אחד מן השנים עשר תלמידיו בא ואתו המון רב עם חרבות ורמחים והם היו שלוחים מראשי הכהנים ומזקני העם ׃

26.48  ויהודה אשר מסר אותו נתן לאותו העם הבא עמו אות לאמר מי אשר אשק הוא הוא ואותו תפשו ׃

26.49  ויגש מיד אל ישוע ויאמר שלום רבי וישק לו ׃

26.50  ויאמר אליו ישוע אהובי למה באת אז קרבו וישלחו יד על ישוע ואחזו אותו ׃

6.512  והנה אחד מאלה אשר היו עם ישוע שלח יד וירק את חרבו ויך את עבד ראש הכהנים ויכרת את אזנו ׃

26.51  אז אמר לו ישוע השב את חרבך אל מקומה כי כל אשר יקחו את החרב יאבדו על החרב ׃

26.53  הלא תחשוב כי לא אוכל לישאל מעם אבי שישלח בעבורי עתה יותר משנים עשר לגויני מלאכים ׃

26.54  ואיך יתקימו המכתבים הכתובים כי צדיכה היא להעשות כן ׃

26.55  באותה שעה אמר ישוע אל החבורות כמו אל ליסטם יצאתם לקראתי בחרבות ורמחים לתפוש אותי בכל יום ישבתי אצלכם ואלמד אתכם בהיכל ולא אחזתם אותי ׃

26.56  וכל זה היה כדי שיתקימו מכתכי הנביאים אז התלמידים כלם עזבו אותו וינוסו ׃

26.57  והם אחזו את ישוע ויוליכו אותו אל קאיפה ראש הכהנים אשר שם סופרים וזקנים נאספו ׃

26.58  וכיפא בא אחריו מרחוק עד חצר ראש הכהנים ויבאו אל הבית וישב עם המשרתים לראות מה יהיה הקץ ׃

26.59  וראשי הכהנים וכל כנסת בקשו עד שקר על ישוע למסור אותו למות ׃

26.60  ולא מצאו כשקרבו רבים עדי שקר ולסוף באו שנים עדי שקר ויאמרו ׃

26.61  זה אמר אני אוכל להרוס היכל האל ובעוד שלשה ימים אוכל לבנותו ׃

26.62  ויקם ראש הכהנים ויאמר לו לא תענה כלום על אלה אשר יעידו עליך ׃

26.63  וישוע לא ענה כלום והחריש וראש הכהנים אמר אליו אשביעך באלהים חיים שתאמר לנו אם אתה משיח בן האלהים ׃

26.64  ויען ישוע ויאמר לו אני הוא ואכן אני אומר לכם מעתה תראו את בן האדם יושב לימין האלהים ובא בעבי השמים ׃

26.65  אז ראש הכהנים קרע את בגדיו לאמר גדף על מה נצטרך עוד לעדים הנה שמעתם עתה שהוא גדף ׃

26.66  מה נראה לכם והם ענו לאמר חייב מיתה הוא זה ׃

26.67  אז הקיאו על פניו ויכוהו באגרוף ואחרים שלחו את הידים אל פניו ׃

26.68  לאמר הנבא לנו משיח מי הוא אשר הכה אותך ׃

26.69  וכיפא ישב בחוץ בחצר ותגש אליו שפחה לאמר ואתה היית עם ישוע הגלילי ׃

26.70  והוא כחש לעיני הכל לאמר לא ידעתי מה את אומרת ׃

26.71  וכשהוא יצא לדלת ראתה אותו שפחה אחרת ותאמר לאותם אשר היו שם גם זה היה את ישוע הנצרי ׃

26.72  ועוד בשבועה כחש ואמר אני לא ידעתי אותו ׃

26.73  ולאחר מעט קרבו מי שעמדו שם ויאמרו לכיפא באמת גם אתה הוא מהם כי לשונך יגלך ׃

26.74  אז התחיל לאלות ולהשבע שלא ידע אותו האדם ומיד שר התרנגול ׃

26.75  ויזכור כיפא את דברי ישוע אשר אמר בטרם ישור התרנגול תכחשני שלשה פעמים ומיד יצא לחוץ ובכה במרירות ׃

27.1  ויהי בבקר ונוסדו יחד כל ראשי הכהנים וזקני העם על ישוע כדי לחייבו למות ׃

27.2  ויאסרוהו ויוליכהו וימסרו אותו אל פונקיוש פילטוס הפקיד ׃

27.3  אז ראה יהודה אשר מסר אותו כי נתחייב הוא למות וינחם וישיב את השלשים כסף אשר נתנו לו ויתנם לראשי הכהנים ולזקנים ׃

27.4  חטאתי יען אשר מסרתי את דם הצדיק והם אמרו מה עלינו אתה תראה ׃

27.5  והוא השליך את השלשים כסף אל ההכל והלך לו ולקח חבל אחת ותלה עצמו ׃

27.6  וראשי הכהנים לקחו את הכסף ויאמרו לא הותר לשלוח אותם לקרבן כי שכר הדם הם ׃

27.7  ויועצו עצה ויקנו מאלה את חלקת שדה היוצר לקבורת הגרים ׃

27.8  ועל כן נקרא החלקה חלק דמה עד היום הזה ׃

27.9  אז נשלם מה שנאמר על ידי זכריה הנביא  | ואומר אליהם אם טוב בעיניכם הבו שכרי ואם לא חדלו  | וישקלו את שכרי שלשים כסף | ויאמר יהוה אלי השליכהו אל היוצר אדר היקר אשר יקרתי מעליהם ׃

27.10  ויתנו אותם לחלקת היוצר כאשר צוה יהוה ׃

27.11  וישוע עמד לפני הפקיד וישאל אותו הפקיד לאמור האתה מלך היהודים ויען לו ישוע ויאמר אתה אומר ׃

27.12  וכשהלשינו אותו ראשי הכהנים והזקנים הוא לא ענה אותם מאומה ׃

27.13  אז אמר לו פילטוס לא שמעת העדות אשר העידו עליך ׃

23-27.14  וישוע לא ענה אליו דבר ופילטוס היה נפלא מזה מאד | והיתה הכנת הפסח ׃

26-27.24  ופילטוס מסר ישוע ליסרו בשוטים ולהצלב ׃

27.27  ואז סטרטיוטין מהפקיד לקחו את ישוע ומסר להם בבית דין ויקהילו אליו את כל הכיתה ׃

27.28  ויפשיטו אותו ויסובבהו מעיל שני ׃

27.29  וסבבו את ראשו סירים לעטרה ויתנו קנה בימינו ויכרעו ברכים לפניו ויליצו לו לאמר שלום לך מלך יהודים ׃

27.30  ויקיאו בו ויקחו את הקנה ויכו את ראשו ׃

27.31  ואחרי שהלעיגו לו הפשיטוהו את המעיל וילבישוהו בגדיו ויוליכו אותו להצלב ׃

27.32  והם יצאו ומצאו אדם קורני ושמו שמעון ואנסוהו לשאת את צלבו ׃

27.33  ויבואו אל המקום שנאמר גלגלתא ׃

27.34  ויתנו לו יין מהול בראש וכשטעם וימאן לשתות ׃

27.35  ואחרי שצלבו אותו חלקו בגדיו ויפילו הגורל למלאת מה שנאמר על פי הנביא האומר יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל ׃

27.36  וישבו וישמרוהו ׃

27.37  וישימו את דינו על ראשו וכן היה כתוב זה ישוע מלך היהודים ׃

27.38  אז נצלבו אתו שנים לסטסין אחד מימין ואחד משמאל ׃

27.39  והעוברים היו מלעיגים ממנו ומניעים ראש ׃

27.40  לאמר האח שתשבור את היכל האלהים ובשלשת ימים תבנהו הושיעך אם בן האלהים אתה רד מן הצליב ׃

27.41  וגם כן ראשי הכהנים ילעיגו עם הספרים ועם הזקנים לאמר ׃

27.42  האחרים הושיע ואת עצמו לא יוכל להושיע אם הוא מלך ישראל ירד עתה מן הצליב הזה ואנו נאמין בו ׃

27.43  בטח באלהים יצילהו עתה אם חפץ כי אמר בן אלהים אני ׃

27.44  וכן גם כן חרפוהו לסטסין אשר נצלבו אתו ׃

27.45  ומשעה הששית היה חושך על כל הארץ עד שעה תשיעית ׃

27.46  ובשעה תשיעית קרא ישוע בקול גדול ויאמר אלי אלי למה עזבתני ׃

27.47  וקצת אנשים אמרו כששמעו אמרו לאליה זה קורא ׃

27.48  ופתאום רץ אחד מהם ויקח את הספוג וימלא אותו חומץ וישים על הקנה ויתן לו לשתות ׃

27.49  ואחרים אמרו הרף ונראה אם יבא אליהו להציל אותו ׃

54-27.50  וישוע צעק פעם אחרת בקול גדול ושלח נשמתו לאביו ׃

27.55  והיו שם נשים רבות מרחוק רואות אשר באו אחרי ישוע מגליל המשרתות לו ׃

27.56  וביניהן היתה מרים מגדלית ומרים אם יעקב ויוסף ואם בני זבדי ׃

27.57  וכשהיה ערב בא איש אחד עשיר מן הרמתים ושמו יוסף וגם הוא תלמיד ישוע ׃

27.58  והוא נגש אל פילטוס וישאל את גוף ישוע אז פילטוס צוה לתת את גוף ישוע ׃

27.59  ויקח יוסף את גוף ישוע ויעטוף אותו בסדין טהור ׃

27.60  וישים אותו בקברו חדש אשר חצב בסלע ויגל את האבן גדולה על פתח הקבר וילך ׃

27.61  והיו שם מרים מגדלית ואחרת מרים יושבות למול הקבר ׃

27.62  וביום אחר אשר הוא אחר בדיקת חמץ גדולי הכהנים והפרושים באו לפילטוס ׃

27.63  ואמרו לו אדננו אנו מזכרים שזה השקרן היה אומר בעודו בחיים שלקץ שלשה ימים יעמוד ויחיה ׃

27.64  על כן צוה להשמר הקבר עד יום השלישי פן יבואו תלמידיו ויגנבוהו ויאמרו לעם כי מן המתים הוא קם ויהיה התעתוע האחרון רע מן הראשון ׃

27.65  ויאמר אליהם פילטוס הנה יש לכם משמרת לכו ושמרו כאשר ידעתם ׃

27.66  והם הלכו ויבצרו את הקבר בשומרים ויחתמו האבן ׃

A-27.66  וכאשר עברה השבת תקנינה מרים המגדלית ומרים אם יעקב ושלמית סמים לבוא ולסוך אתו ׃

B-27.66  ובשבת שבתו כפי המצוה ׃

28.1  ובים הראשון מהשבוע בהשכמה באו מרים מגדלית ומרים אחרת לראות הקבר ׃

28.2  והנה היה רעש גדול כי מלאך יהוה ירד מן השמים ויגש ויגל את האבן מן הפתח וישב עליה ׃

28.3  ויהיה מראהו כמו ברק ובגדיו כמו שלג ׃

28.4  ומן יראתו נבהלו השומרים ויהיו כמו מתים ׃

28.5  ויען המלאך ויאמר לנשים אל תיראינה אתן ידעתי כי את ישוע אתן מבקשות ׃

28.6  איניו פה כי הוא קם כמו שאמר באנה וראנה המקום אשר בו השכב אדני ׃

28.7  ופתאום לכנה ואמרנה לתלמידיו כי קם ממתים והנה ילך לפניכם בגליל ושם תראינה אותו והנה אמרתי לכם ׃

28.8  ובמהרה יצאו מן הקבר ביראה ובשמחה גדולה וירוצו להגיד לתלמידיו ׃

28.9  וכשהלכו לגיד לתלמידיו הנה ישוע בא לקראתן לאמור שלום לכן והנה נגשו ותפשו את רגליו ותשתחוינה לו ׃

28.10  אז אמר להן ישוע אל תיראינה לכנה והגדנה לאחי שילכו לגליל כי שם יראוני ׃

28.11  וכאשר הלכו והנה קצת מהשומרים באו לעיר ויגידו לראשי הכהנים את כל אשר היה ׃

28.12  ויאספו הזקנים ויועצו ויתנו כסף רב לסטרטיוטין לאמר ׃

28.13  אמרו כי תלמידיו באו בלילה ויגנבהו בשכבנו ׃

28.14  ואם זאת תשמע מאת הפקיד אנחנו נפתה אותו ונבטיח אתכם ׃

28.15  והם לקחו את הכסף והם עשו כאשר הם לומדו והדבר פורסם בין היהודים עד היום הזה ׃

28.16  ואחר זה כאשר האחד עשר תלמידיו הלכו לגליל נראה להם בהר אשר בו התפללו ׃

28.17  וכאשר ראוהו השתחוו לו ויש מהם שנסתפקו בו ׃

28.18  וישוע קרב אליהם ואמר להם ׃

20-28.19  לכו אתם ולמדו אותם לקיים כל הדברים אשר ציויתי אתכם עד עולם ׃

A-28.20 ויפרד מאתם וינשא השמימה ׃

VOLTAR para Mateus Original - Tradução!

VISITE A NOSSA LOJA ON-LINE

Temas DVs

HOME

CIC

CONGREGAÇÃO

ISRAELITA

O CAMINHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.